De historie van SV de Paasberg vanaf 1 9 0 9 – 2 0 0 9

1 mei 2009

De Oprichting – HH

Filed under: Hertog Hendrik,Historie — Tags: , , , — admin @ 23:59

[print_link]

In 1909 was voetbal een tak van sport die vrij­wel uitsluitend door de beter gesitueerde jeugd van ons land werd en kon worden beoefend. Zij hadden daar immers de tijd voor. Zo duurde het meer dan 15 jaar na de oprichting van Vitesse (in 1892), voordat een tweede voetbalclub in onze stad tot stand kon worden gebracht.

In februari 1909 werd door de heren Bartels, van Baal, Egging, Ten Hoedt, Wijnand van Maanen, Rosmuller, gebroeders Beekman, Zewald en enkele anderen een tweede ver­eniging opgericht, die de naam Arnhemse Voetbalclub Hercules kreeg.

Op Vitesse na is Hertog Hendrik dus de oud­ste voetbalclub in onze stad*. Met de oprich­ting van Hertog Hendrik (toen dus Hercules geheten) was zo to zeggen “het hek van de dam”. Nadien nam het aantal voetbalclubs gestadig toe. De oprichting van Hertog Hendrik is voor de Arnhemse voetbalwereld dan ook van de grootste betekenis geweest. Voorzitter was toen de heer M. Kattenbelt en secretaris de heer B. Rosmuller.


Om toegelaten te worden tot de 1e Klasse AVB moesten eerst twee proefwedstrijden worden gespeeld tegen Swift en Humanitas. Beiden wedstrijden werden echter ruim ver­loren maar toch mocht de vereniging in de 1e Klasse van de Arnhemse Voetbal Bond (AVB), toen nog niet aangesloten bij de Nederlandse Voetbal Bond (NVB), starten.

Er werd gevoetbald aan het “Onderlangs” een terrein vlakbij de Rijn. De lijnen werden nog niet met kalk getrokken, maar met zaag­sel aangegeven. De ene zijlijn werd zelfs min of meer gevormd door de rails, waarop de Ooster Stoomtram om de zoveel minuten voorbij tufte. In die dagen was voetballen vol risico’s; want kwam de bal niet in botsing met de tram dan kon ie altijd nog in de Rijn belanden.

De vereniging leed de eerste tijd een kwij­nend bestaan en zou zeker ten gronde zijn gegaan, indien niet spoedig een fusie met een toen bestaande vereniging “Gelria” tot stand was gekomen, waardoor nieuw bloed aan de club kon worden toegevoegd.

*) sinds Maart 2009 is de SV de Paasberg de oudste amateurclub van Arnhem nadat Vitesse 1892 door de KNVB is geschrapt.

1909-1939 HH

Filed under: Hertog Hendrik,Historie — Tags: , , , — admin @ 23:58

Toelating tot de GVB
In het jaar 1911 werd er op verlangen van verschillende leden besloten om een aan­vraag in te dienen om toegelaten te worden tot de Gelderse Voetbalbond (GVB), deze bond was aangesloten bij de Nederlandse Voetbal Bond (NVB).

Deze aanvraag werd geaccepteerd. Er moest echter wel een andere naam voor de vereni­ging worden gekozen, omdat er reeds een voetbalvereniging “Hercules” (in Utrecht) bestond. Besloten werd om de naam Prinses Juliana te nemen, maar ook onder deze naam was al een voetbalvereniging actief, zodat ook deze naam geen genade kon vinden bij de NVB. Door de GVB werden toen drie namen opgegeven waaruit wij konden kiezen. Deze namen waren: “Koningin Emma”, “Hertog Hendrik” en “Arnhem”. Het uiteindelijke resultaat was dat de naam Hertog Hendrik werd gekozen.

Hertog Hendrik werd voor het seizoen 1911/1912 geplaatst in de 1e Klasse GVB. De eerste wedstrijd in deze afdeling werd met maar liefst 11-0 tegen DVS verloren. Maar aan het eind van het seizoen werd toch nog een derde plaats behaald. Hertog Hendrik speelde toendertijd zijn thuiswedstrijden in Het Broek.

Elftal HH uit 1913

Elftal HH uit 1913

Kampioen 2e klasse KNVB 1916-1917
In het seizoen 1916-1917 ging Hertog Hen­drik weer op een nieuw veld (Valkenhuizen) van start en in dat seizoen werd het kam­pioenschap van de 2e Klasse behaald. Hertog Hendrik stond op het “randje” om eersteklasser to worden. Maar helaas lever­den de promotiewedstrijden met U.D. Deventer, P.W. Enschede en P.E.C. Zwolle geen succes op, zodat Hertog Hendrik in de 2e Klasse bleef.

Het kampioenselftal uit het seizoen 1916-1917 bestond uit de volgende spelers: Eef Groenenberg, Appie Pauwels, N. Mensink, Willemsen, Bart Arnaud, W. Grotenbreg, Ben Hetterscheidt, G. Lamers, J. van Omme, Hent Sanders en Piet Dulkenraad.

In dit seizoen nam Hertog Hendrik met vier elftallen deel aan de competitie. Door de medewerking van een van de erele­den kwam de vereniging in het bezit van een eigen kleedlokaal.

Uit 1919 valt ook nog een wapenfeit te mel­den. Bij de wedstrijden om de GVB-beker werd in de halve finale Go Ahead 1 (dat jaar kampioen van Nederland) op het Vitesse­terrein met 3-2 verslagen. In het seizoen 1920/1921 veranderde Hertog Hendrik opnieuw van standplaats. Valken­huizen werd verlaten en daarvoor in de plaats kwam het Gemeentelijk Sportpark (het huidige VDZ-terrein, toen nog zonder tribunes).

Elftal uit 1910-1920

Elftal uit 1910-1920

Opmars naar de 2e klasse NVB
Na het eerste seizoen werd verhuist van Het Broek naar De Geitenkamp (bij het restau­rant aan de Rosendaalseweg). Direct werd hier in het seizoen 1912-1913 het kampioen­schap van de 1e Klasse GVB behaald en volg­de promotie naar de 3e Klasse NVB (4e Klas­se bestond in die tijd nog niet).

Ook in de 3e Klasse werd Hertog Hendrik direct ongenaakbaar kampioen. Een pro­motiecompetitie volgde. Hertog Hendrik moest de strijd aangaan met Daventria en NEC die hun plaats in de 2e Klasse verdedig­den en Zutphen, die ook toegelaten wilde worden tot de 2e Klasse. Hertog Hendrik won deze promotiecompetitie glansrijk (met de doelcijfers 13-4), waarna zelfs promotie naar de 2e Klasse NVB volgde.

In augustus 1914 brak de Eerste Wereldoor­log uit, waarvan ons land gelukkig ver­schoond is gebleven. Wel werden bijna alle spelers onder de wapenen geroepen omdat de mobilisatie was afgekondigd. Het toen­malige bestuur is het toch gelukt om met ver­eende krachten en met veel opoffering deze moeilijke tijden door to komen.

De NVB besloot om in het seizoen 1914-1915 een mobilisatie-competitie te spelen, be­staande uit 2e en 3e klassers. Er werd een derde plaats bereikt.

Elftal uit 1910-1915

Elftal uit 1910-1915

Het 12,5 jarig jubileum
Ter gelegenheid van het 12,5 jarig bestaan van Hertog Hendrik werden er van 6 augus­tus tot en met 11 September 1921, zoge­naamde seriewedstrijden gespeeld waaraan door alle vijf de elftallen van de club werd deelgenomen. Het eerste elftal speelde toen in de 2e klasse van de KNVB.

Als hoogtepunt van het feestelijk gebeuren stond een “groote voetbalwedstrijd” op zon­dag 21 augustus op het programma tussen Hertog Hendrik 1 en Vitesse 1 (uitkomend in de 1 e klasse van de KNVB, aanvang 15.00 uur, voorafgegaan door een wedstrijd tussen Her­tog Hendrik-veteranen en die van Vitesse). De winnaar ontving een zilveren beker aan­geboden door de Burgemeester en Wethou­ders der stad Arnhem. Op zondag 25 September om 11.00 uur werd aan de Arnhemsche Sportvereenigingen een receptie aangeboden in de Promenoir van Musis Sacrum.

Programmaboekje

Programmaboekje

Zondagavond was er om 20.00 uur een “Intieme Feestavond” uitsluitend voor leden, donateurs en introducees in de feestelijk ver­sierde Concertzaal van Musis Sacrum, gevolgd door een “bal” o.l.v. Carl F. Bauling, dansleraar to Arnhem, waarbij de leden het recht hadden om “1 dame mede to brengen”.

Het bestuur in die tijd bestond uit: Cees Dijkers (1e voorzitter), Toon Egging (2e voorzitter), J.G.A. van Baal (1e secretaris), A. Pouwels (2e secretaris), A.A. Jansen (penningmeester), B.Th. Hetterscheidt (commissaris) en D.L, van Kesteren jr. (commissaris).

De handgeschreven ledenlijst

De handgeschreven ledenlijst

Ledenlijst uit 1924
De oudste handgeschreven ledenlijst, die nog bewaard is gebleven stamt uit het jaar 1924. Het is een alfabetische lijst van alle Hertog Hendrik-leden die op 1 augustus 1924 lid waren van de Nederlandsche Voetbalbond.

Jarenlang werden verslagen van bestuursleden en commissies keurig met de kroontjespen opgetekend in grote schriften met harde kaft. Dat­zelfde gold voor de correspondentie en wedstrijdverslagen (zelfs compleet met opstellingen).

Ook is het Hertog Hendrik-archief nog in het bezit van handgeschreven notu­len en uitgaven (op de halve cent nauwkeurig). Het balanstotaal in die tijd was een paar honderd gulden!

Opening van “de Waterberg”
Aan het eind van de twintiger jaren kwamen er weer moeilijkheden met het sportveld, waarop Hertog Hendrik uitkwam. Eerst werd verhuisd naar Zonneweelde (het huidige Lange Water) en daarna in 1925 naar Alteveer (“De Waterberg”).

Dit laatste veld werd in gebruik genomen door een bal uit een vliegtuig to droppen. De toenmalige burgemeester Mr. de Monchy verrichtte de openingsceremonie. Na de ope­ningswedstrijd tegen Apeldoorn, die met 3-0 werd gewonnen, was het terrein volkomen onbespeelbaar. Men moest voorlopig op het terrein van Arnhemse Boys spelen. In het seizoen 1926-1927 werd de degradatie naar de 3e Klasse een feit.

In 1929 behaalde Hertog Hendrik weliswaar het kampioenschap in die klasse maar de promotiewedstrijden leverden niets op. Opnieuw werd er na dit seizoen een nieuwe locatie opgezocht: Valkenhuizen.

Opening door de burgemeester de Monchy

Opening door de burgemeester de Monchy

Het 25 jarig jubileum
In 1930 toen sportief succes uitbleef stopten diverse spelers met voetballen en anderen gingen over naar andere clubs, zodat Hertog Hendrik een moeilijk tijd tegemoet ging. Maar bestuurders als de heren Rinus Onck, Henk Hupje, M. Caspers en Toon Egging en anderen wisten door hard werken de vereni­ging in stand te houden.
In 1934 volgde het 25-jarig jubileum. Het zil­veren feest werd gehouden op 3 februari 1934 in “De Vereeniging” aan de Velperweg in Arnhem (het latere Tivoli).

Feestprogramma

Feestprogramma

De muzikale verzorging was in handen van: The Happy Union Band. Aanvang: 20.00 uur; Einde: 03.00 uur !!

Ook bij het 25-jarig jubileum werden weer seriewedstrijden gehouden in Augustus en September, die uitstekend geslaagd waren. Een woord van dank aan “de plaatselijke pers, AVB, scheidsrechters en deelnemende vereenigingen” was zeker op zijn plaats.

De navolgende personen of lichamen stelden voor deze seriewedstrijden een prijs dispo­nibel: De Commissaris der Koningin in Gel­derland, De Burgemeester der Gemeente Arnhem, De Gemeentelijke Sportcommissie Arnhemse Voetbalbond, De Nieuwe Arnhem­sche Courant, De Arnhemsche Courant­, Het Dagblad van Arnhem, Gelderland in Woord en Beeld, Rinus Onck (voorzitter der Vereniging), M. Rooyen (Venlo), De Heer Stil, Wed. Jansen.

Helaas degradeerde Hertog Hendrik in het 25-jarig jubileumjaar naar de 4e Klasse.

Kampioenschap 4e klasse KNVB 1936-1937
Op 21 februari 1937 werd het kampioen­schap van de 4e Klasse binnengehaald. Her­tog Hendrik was weer veroordeeld tot pro­motiewedstrijden, maar net als in het sei­zoen 1916-1917 leverden deze promotiewed­strijden helaas geen promotie op.

Op zaterdag 11 februari 1939 werd ’s avonds 8 uur precies in het Centraal Gebouw Bakkerstraat het 30-jarig bestaan van Hertog Hendrik gevierd. Dit alles gebeurde met medewerking van de familie Hofmann in een non-stop cabaret-revue met muziek van “The Merry Makers”. Met als afsluiting van de avond “een bal na”.

Kampioenselftal 4e klasse 1936-1937

Kampioenselftal 4e klasse 1936-1937

Paasberg in 1928
Onlangs vond de webredactie nog een luchtfoto uit 1928 met daarop te zien het deel met wat nu het SV de Paasberg complex is. De St.Jozefkerk was op dat moment nog in aanbouw. Zie onderstaand plaatje uit het archief van de Gemeente Arnhem.

Paasberg 1928

Paasberg 1928

1960-1979 HH

Filed under: Hertog Hendrik,Historie — Tags: , , , , , — admin @ 23:50

Zaalvoetbaltournooi
Op initiatief van enkele plaatselijke voetbalclubs werd er ter overbrugging van de voetballoze zondagen in de Veilinghal aan de Cruquiusweg in Arnhem een heus Zaalvoetbaltoernooi gehouden.

Doordat we geen sporthal tot onze beschikking hadden moest er gevoetbald worden in de Veilinghal. Al na 5 minuten sneuvelde de eerste lamp en het sterk meelevende publiek (enkele honderden toeschouwers) moest ook goed opletten om van voltreffers gevrijwaard to blijven. Het schoeisel bestond niet uit noppen of met strips versierde schoenen maar simpelweg uit basketbalschoenen. Hertog Hendrik werd de trotse winnaar van dit eerste Zaalvoetbaltoernooi en kwam zo in het bezit van de Vrije Volkbeker.

Het seizoen 1967-1968 was weer eens een goed jaar, want na 20 wedstrijden was een derde plaats ons deel. Bij het 60-jarig jubileum bestond de vereniging uit 9 elftallen, waarvan 6 senioren en 3 juniorenelftallen.
In dit jubileumjaar bestond het bestuur uit de volgende personen: B.F. Onstenk (voorzitter), G.A. Onstenk (secretaris), F. Kamphuis (penningmeester), J. Ulrich (2e voorzitter), Th. Veerman (2e secretaris), A. Lodewijk (2e penningmeester), A.Milder, W. Ulrich en Th. Verheyen als commissarissen. Jeugdcommissie: Joop Wessel (voorzitter), Gerie Verheijen (secretaris) en de leden Job Damen, A. v.d. Berg, W. Jager , W. Ulrich en R. Zegers.
In het jaar 1969 werd het 60-jarig jubileumfeest gehouden in Tivoli. Dit feest werd wederom een grandioos succes.

Winnaar 1e Arnhem Cup
In 1970 werd de eerste Arnhem Cup verspeeld. Om toegelaten te worden tot de eerste ronde moet Hertog Hendrik eerst een voorrondewedstrijd spelen tegen BVH. Deze wedstrijd wordt gemakkelijk gewonnen met 7-1. Daarna volgt een wedstrijd in de eerste ronde tegen Presikhaaf, deze wordt met 2-0 gewonnen.

Hertog Hendrik heeft nu de kwartfinale bereikt. Na een enerverende wedstrijd werd in de verlenging VIJDO met 3-1 aan de kant geschoven. Dan volgt de halve finale, een wedstrijd tegen het twee klassen hoger spelende SML. Na een zeer goede wedstrijd, bereikte Hertog Hendrik door een ruime overwinning, namelijk 4-1, de finale.
De finale werd gespeeld tegen buurman ESA onder grote publieke belangstelling. ESA had dat jaar net het kampioenschap behaald en ging dus op voor de dubbel. In deze wedstrijd nam ESA een 1-0 voorsprong. De stand werd gelijk getrokken door aanvoerder Gerie Verheijen. Een verlenging volgde waarin Hertog Hendrik enige malen door het oog van de naald kroop. Maar toen was het Lex Lefebre die de eerste Arnhem Cup in Hertog Hendrik handen bracht door 2-1 binnen te schieten.

Na af loop van de wedstrijd werd het winnen van de Arnhem Cup in stijl gevierd middels een groot feest. Ook de spelers van verliezer ESA storten zich in het feestgeweld.

Damesafdeling
In het seizoen 1971-1972 was Hertog Hendrik de eerste Arnhemse vereniging, met een dameselftal in zijn gelederen. In het eerste het beste seizoen behaalde dit team meteen het kampioenschap. Ook organiseerde Hertog Hendrik in 1972 een internationaal toernooi met deelnemers uit Duitsland, Belgie en Nederland ter gelegenheid van de officieuze opening van het nieuwe clubhuis.

Na een aantal jaren was de interesse onder de dames sterk afgenomen, Hertog Hendrik kon amper een elftal op de been brengen. De oorzaken waren bevallingen aan de lopende band en de nodige verwikkelingen tussen de speelsters onderling.

Toen werd in 1975 Willem Pothoven benaderd door Dien Veerman (“leidster”) om de damesafdeling uit het slob te halen.

Willem Pothoven over het damesvoetbal
“In 1975 werd ik benaderd door Dien Veerman om het damesvoetbal, dat op dat moment bijna ter ziele was, weer op poten te zetten (er waren maar 8 meisjes). Na enige aarzeling heb ik gezegd: oke, ik doe het! Na enkele “tips” ben ik op pad gegaan om aanvulling te krijgen voor de selectie. Bij AVW ’66 en Abstinentia heb ik de beste dames weggehaald (deze verenigingen stopten met damesvoetbal).

Met vereende krachten zijn wij toen aan de slag gegaan. Mijn motto was: tweemaal trainen in de week, anders niet spelen. Deze aanpak bracht succes, want het jaar erop werden we met grote voorsprong kampioen bij GVC en promotie naar de landelijke hoofdklasse was een feit. Tevens speelden wij vele landelijke tournooien in binnen- en buitenland en voorwedstrijden bij zowel Vitesse als NEC. Binnen korte tijd bestond de damesafdeling uit 28 dames, dus ook kon er een tweede elftal worden opgestart.

Na ± 3 jaar kwam er een enorme terugslag. Vele dames haakten of om verschillende redenen en prestatievoetbal was niet meer haalbaar. Wij zijn toen uit de hoofdklasse gestapt. Voor mij was het toen ook niet meer interessant, en ook ik ben gestopt. Dien en Wout van Oord zijn toen nog enkele maanden doorgegaan, maar moesten uiteindelijk ook de handdoek werpen. Het damesvoetbal van Hertog Hendrik was helaas ten einde. Ik hoop dat de SV de Paasberg in de toekomst ook op het gebied van de dames weer een belangrijke rol zal gaan spelen.”

Willem Pothoven, oud-trainer Hertog Hendrik Dames

Een nieuw clubhuis
In 1971 bedankt Ben Onstenk als voorzitter, na 37 jaar lang een steunpilaar in het bestaan van Hertog Hendrik te zijn geweest. Carel Begieneman volgt hem op.
Op zaterdag 25 november 1972 wordt het nieuwe clubhuis off icieel geopend. Drie Hertog Hendrik-mannen (Ben Onstenk, Joop Wessel en Gerrit Pothoven) met een grote staat van dienst voor Hertog Hendrik onthullen een plaquette in de hal. De kosten van het clubhuis bedragen rond de 135.000 gulden. De ruwbouw is door een aannemer gebouwd, maar voor de afwerking is door de leden zelf gezorgd. “Aanjagers” van deze verbouwing waren Toby Kamphuis en Toon Milder.

Er waren zoals gewoonlijk ook weer vele sprekers. Centraal bij vrijwel alle sprekers stond de inbreng van Joop Wessel, die zoals het erelid Henk Hupje het kernachtig onder woorden bracht, nu dan eindelijk eens tijd vrij zou krijgen om aan trouwen to denken.

Namens GOVA (dat lange tijd onderdak had gevonden bij Hertog Hendrik) werd een EHBO-kast aangeboden. Op dat moment telt de vereniging 270 leden. Er zijn 6 senioren-elftallen, 2 dames-elftallen, een A-jeugd en een C-jeugd-elftal en heel wat donateurs.

Winnaar Arnhem Cup in 1974
In het seizoen 1973-1974 wordt Joop Bergsma gekozen tot de nieuwe voorzitter van Hertog Hendrik.

Wederom slaagt Hertog Hendrik er in 1974 de Arnhem Cup te winnen via een 1-0 winst in de finale op Arnhemse Boys. De finale was een spannende en sportieve aangelegenheid die door zeer veel toeschouwers werd bekeken. Een verrassing bleef niet uit. Vierde klasser Hertog Hendrik, een cup-fighter bij uitstek, versloeg dankzij een doelpunt van Cor Heijnen, het favoriet geachte Arnhemse Boys.

Na afloop was het groot feest. In de kleedkamer schonk voorzitter Joop Bergsma champagne in de Arnhem Cup en aanvoerder Eddy Fidder nam de eerste slok.

Staand vlnr: Jan Disveld, Eddie Fidder, Jan Range, Cor Heynen, Bart van de Lustgraaf. Zittend vlnr: Peter Witjes, Bert Heynen, Hennie Kamphuis, Bert Bouwman, Marcel Witjes en Geert Furtjes

Nieuwe lichtinstallatie
Op 17 november 1976 neemt Hertog Hendrik de lichtinstallatie in gebruik. Ter gelegenheid van deze ingebruikname wordt een wedstrijd tegen Vitesse gespeeld. De aftrap van deze wedstrijd wordt verricht door Joop Wessel. De eindstand wordt 4-4.

Op 12 mei 1979 wordt het 70-jarig bestaan gevierd met een groot feest in Zaal Hugen to Westervoort (± 250 gasten). Op deze avond werden een groot aantal jubilarissen in het zonnetje gezet. Voorzitter Joop Bergsma nodigde eerst de jubilarissen uit die maar liefst 50 jaar trouw zijn aan onze vereniging (Ben Onstenk, Gerrit Pothoven, Henk Plattel, Carel Begieneman en E. Fluit Sr.). Daarna de 40-jarigen (P. Wessel, C. Jansen, C. Willemsen en B. van Otterlo). En tot slot de 25-jarigen (M. Veerman, Gerie Verheijen, Job Damen en A. Brouwer).

Roel Zaayer (Vitesse) en Eddy Fidder (Hertog Hendrik) voor aanvang van de wedstrijd Hertog Hendrik - Vitesse in 1976

Roel Zaayer (Vitesse) en Eddy Fidder (Hertog Hendrik) voor aanvang van de wedstrijd Hertog Hendrik - Vitesse in 1976

1980-1994 HH

Filed under: Hertog Hendrik,Historie — Tags: , , , , , — admin @ 23:50

Een nieuw clubhuis
Begin 1980 kreeg Hertog Hendrik toestemming voor de bouw van een nieuw clubhuis met DACW-subsidie. Op 22 februari 1980 wordt een buitengewone ledenvergadering belegd. Hier geven de leden toestemming voor uitbreiding van het clubhuis.

In april 1981 degradeert Hertog Hendrik uit de 4e Klasse naar de Afdeling Arnhem.

Op 10 april 1981 is de officiele opening van het gerenoveerde clubhuis. Ondanks de enorme zelfwerkzaamheid van de leden heeft men voor de kleedaccommodatie een lening met gemeentegarantie bij de GUS moeten afsluiten. Grote animators achter deze renovatie waren Ge Krommenhoek, Eddy Fidder en Joop Bergsma.

Ter gelegenheid van de ingebruikname van het gerenoveerde clubhuis vindt er wederom een wedstrijd tegen Vitesse plaats, deze wordt met 1-0 verloren.

Lichttoernooi
picblz27a1In 1982 wordt het Arnhems Lichttoernooi voor het eerst verspeeld. Dit toernooi wordt georganiseerd door Hertog Hendrik in samenwerking met de Nieuwe Krant (nu: De Gelderlander).

Doel van het toernooi is het bevorderen van de sportiviteit tussen de voetbalverenigingen. Onsportief gedrag wordt bestraft door middel van onder andere het strafbankje, hetgeen uitgebreid wordt besproken in de media. Het belangrijkste is dat de sportiviteit de hoogste prioriteit krijgt. Aan het eerste toernooi doen behalve Hertog Hendrik ook mee: Vijdo, Arnhemse Boys, SML, VDZ, ESA, Eldenia en OAB.
In 1982 wint Vijdo het eerste toernooi. Latere winnaars zijn achtereenvolgens Arnhemse Boys, VDZ en Eldenia. In 1986 is het de beurt aan de thuisvereniging Hertog Hendrik. In de finale wordt Vitesse 1892 na strafschoppen verslagen.

 Hertog Hendrik viert feest na de winst in het eigen Lichttoernooi

Hertog Hendrik viert feest na de winst in het eigen Lichttoernooi

De beslissingswedstrijd
Mei 1983 bracht een nieuw sportief hoogtepunt in de lange geschiedenis van de vereniging. Na een enerverende competitie eindigden Hertog Hendrik en Arnhemia met een zelfde aantal punten gelijk bovenaan.

Daardoor moest het eerste elftal van Henk Westdorp een beslissingswedstrijd spelen op sportpark het Cranevelt (VDZ-terrein). Deze beslissingswedstrijd eindigde in een gelijkspel: 2-2. Hierdoor moest er een tweede wedstrijd worden gespeeld. Onder het oog van 3000 fanatieke supporters, gewapend met hoedjes, toeters en blauw-witte HH-paraplu’s, bleef het wederom lang gelijk totdat 2 minuten voor tijd Hertog Hendrik-speler Ron Visser via een strafschop Hertog Hendrik naar een 2-1 winst schoot. Groot was hierna het feest, zowel na afloop op het veld als later in de kantine van Hertog Hendrik.

Staande v.l.n.r.: Joop Bergsma, Wim Pothoven, Tonnie Witte, Clement van Zalm, Hans Witjes, Adrie Brockx, Wim Jacobsen, Chris Jacobsen, Arno Campschroer, Peter van Rinsum, Henk Westdorp. Zittend v.l.n.r.: Jan Bodde, Willy Kranenburg, Eddie Fidder, Ronnie Hondeveld, Martijn ten Ham, Ron Visser, Cees Reuser, Willem Visser, Peter van Uuden.

Staande v.l.n.r.: Joop Bergsma, Wim Pothoven, Tonnie Witte, Clement van Zalm, Hans Witjes, Adrie Brockx, Wim Jacobsen, Chris Jacobsen, Arno Campschroer, Peter van Rinsum, Henk Westdorp. Zittend v.l.n.r.: Jan Bodde, Willy Kranenburg, Eddie Fidder, Ronnie Hondeveld, Martijn ten Ham, Ron Visser, Cees Reuser, Willem Visser, Peter van Uuden.

Het 75 jarig jubileum
In 1984 viert Hertog Hendrik haar 75-jarig bestaan. Dit jubileum wordt onder andere opgeluisterd door middel van een reunistenavond op 3 februari en een feestavond op 5 mei in zaal Hugen to Westervoort.

Het bestuur van Hertog Hendrik ten tijde van het 75 jarig jubileum. V.l.n.r.: Leo van Toor, Joep Bijker, Gerrit Tichelaar, Joop Bergsma, Pieter van Broeckhuysen, Rinus van 't Land en Henk Jansen.

Het bestuur van Hertog Hendrik ten tijde van het 75 jarig jubileum. V.l.n.r.: Leo van Toor, Joep Bijker, Gerrit Tichelaar, Joop Bergsma, Pieter van Broeckhuysen, Rinus van 't Land en Henk Jansen.

In 1985 behaalde Hertog Hendrik voor de derde maal in zijn bestaan de finale van de Arnhem Cup. In de halve finale werd eersteklasser Vijdo met penalties verslagen. In de finale wachtte opnieuw een eersteklasser, namelijk Arnhemse Boys. Nu was Hertog Hendrik echter kansloos en verloor met 5-1 (onder andere door vier doelpunten van Gaston Smit, oud-speler van GOVA).

Financiële problemen
picblz30Tussen het 75- en 80-jarig bestaan begonnen de grote problemen met de financien. Nadat als gevolg van de voortschrijdende vergrijzing in Arnhem-Noord het ledenaantal steeds verder afnam (van 520 naar 185), werd het aflossen van de lening aan de GUS steeds moeilijker en uiteindelijk onhaalbaar.
Als gevolg daarvan nam de Gemeente Arnhem, die garant stond voor de lening, de schuld over. Hertog Hendrik kreeg tot 1 juli 1989 de tijd om aan te tonen dat zij in staat zou zijn de schuld te voldoen. Lukte dit niet dan resteerde de vereniging nog slechts een fusie of een gedwongen verhuizing naar een nieuw aan te leggen sportpark in Rijkerswoerd.

Dit sportpark zou daar worden aangelegd in het kader van de op handen zijnde “indikking” en “herschikking” in de amateursport, zoals de gemeente Arnhem die voorstond.
Dit leidde uiteindelijk tot het bevel van de Gemeente Arnhem om Valkenhuizen te verlaten. Hierop spande Hertog Hendrik een kort geding aan bij de Arrondissementsrechtbank te Arnhem en dit werd glansrijk gewonnen (zie bladzijde 11 van het vonnis).

De laatste jaren
Na 7 jaar lang in de 4e Klasse gespeeld te hebben is helaas degradatie in het seizoen 1989/1990 een feit.

Het tweede jaar in de Afdeling Arnhem levert echter weer een kampioenschap op. Echter na een jaar 4e Klasse volgt weer degradatie.In het seizoen 1993-1994 komt Hertog Hendrik uit in de Afdeling Arnhem. Deze afdeling is opgesplitst in twee poules. Hertog Hendrik zit samen met onder andere GOVA in poule B. Deze poule bevat acht ploegen. Hertog Hendrik eindigt met 13 punten uit 14 wedstrijden net boven GOVA (dat 11 punten verzamelde) op een vijfde plaats.

Het elftal dat in 1992 kampioen werd. Staande v.l.n.r.: Joop Bergsma, Dennis Sanchez, Adrie Brockx, Jaap Willekes, Daan Kiezenberg, Claude Ringoot, Maikel Methorst, Arno Campschroer, Willem Jacobsen, Jerry Verheijen, Leo Oppel, Gerie Verheijen, Nol Campschroer. Zittend v.l.n.r.: Jannemarie, Paul van Koppenhagen, Mehmet Dag, Eef Hondeveld, Dennis van Toor, Peter Smulders, Rene Saat, Marco de Ruyter.

Het elftal dat in 1992 kampioen werd. Staande v.l.n.r.: Joop Bergsma, Dennis Sanchez, Adrie Brockx, Jaap Willekes, Daan Kiezenberg, Claude Ringoot, Maikel Methorst, Arno Campschroer, Willem Jacobsen, Jerry Verheijen, Leo Oppel, Gerie Verheijen, Nol Campschroer. Zittend v.l.n.r.: Jannemarie, Paul van Koppenhagen, Mehmet Dag, Eef Hondeveld, Dennis van Toor, Peter Smulders, Rene Saat, Marco de Ruyter.

Trainingskampen in Zeeland
In de periode dat Wim van Zalm (afkomstig uit Zeeland) trainer was van Hertog Hendrik, zijn wij meerdere malen op stap geweest naar Burgh-Haamstede in Zeeland. Deze uitstapjes vonden meestal plaats in de winterstop. Aangezien in Zeeland de velden bespeelbaar waren en in Arnhem niet was het daar prettig vertoeven.
Dit “trainingskamp” vond altijd plaats in een gezellige sfeer, compleet met vrouwen en kinderen.

Sfeerbeeld van een trainingskamp in Zeeland, er werd veel gekaart en gedronken.

Sfeerbeeld van een trainingskamp in Zeeland, er werd veel gekaart en gedronken.

Afscheid van Valkenhuizen
Sinds de oprichting heeft Hertog Hendrik vele verhuizingen meegemaakt.
Het begon aan Het Onderlangs, daarna volgden Het Broek, Geitenkamp (Rosendaalseweg), Valkenhuizen, Gemeentelijk Sportpark, Zonneweelde (Lange Water), Alteveer (De Waterberg), Valkenhuizen, Gemeentelijk Sportpark en Valkenhuizen (Beukenlaan).
In 1994 moesten we ook weer afscheid nemen van het sportpark “Valkenhuizen”. Voor de zoveelste keer in zijn bestaan moest Hertog Hendrik een nieuwe locatie gaan betrekken. Deze nieuwe locatie werd gevonden op de Paasberg.

Enkele beelden van Sportpark Valkenhuizen

Enkele beelden van Sportpark Valkenhuizen

1994-1999 SVDP

Filed under: Historie,SV de Paasberg — Tags: , , , , — admin @ 19:50

De Accomodatie
Toen De Paasberg zijn nieuwe complex ging betrekken aan de Vondellaan moest er het een en ander gebouwd en verbouwd worden. Net zoals dat altijd in het verleden gebeurde werd ook deze keer weer door het bestuur en de leden veel werk zelf verricht. Ook werd het gehele veld omgeploegd en werd nieuw gras gezaaid.

De Paasberg kreeg de beschikking over 3 velden, waarvan een veld met een lichtinstallatie, een mooie kantine, nieuwe kleedkamers, nieuwe dug-outs, alles zag er schitterend uit. Ook een gymzaal kwam in ons bezit. Door de groei van onze vereniging werd de kantine al snel weer uitgebreid.

Paasberg – b.v.o. Vitesse
Voor de waardering van Vitesse voor de goede samenwerking met De Paasberg (veldproblematiek) boden ze ons een wedstrijd aan. Tevens ontvingen wij van de heer Karel Aalbers prachtige cadeaus (ballen, vlaggen en vaantjes), ook voor de jeugd werd iets gedaan. De wedstrijd ging met 14-0 verloren. Aan De Paasbergkant werd vlak voor tijd nog een penalty gemist door keeper Marcel Hofs.

De Paasberg - staand vlnr: Chris Driessen, Marcel Hofs, ? Cornelissen, Mehmet ?, Joop Hentzepeter, Gerben ?, Hemmie Singendonk, Marco Fidder, Marco de Ruijter. Zittend vlnr: Hanny Tan, Danny Hartjes  Vitesse - staand vlnr: ? Spijker, Erwin v/d Looi, Jerry Simons, Abe Knoop, Martin Laamers, Ben Ihora. Zittend vlnr: Theo Bos, Edward Sturing, Edwin Gorter, 2x rechts onderin => 2x A1 spelers (namen onbekend)

De Paasberg - staand vlnr: Chris Driessen, Marcel Hofs, ? Cornelissen, Mehmet ?, Joop Hentzepeter, Gerben ?, Hemmie Singendonk, Marco Fidder, Marco de Ruijter. Zittend vlnr: Hanny Tan, Danny Hartjes Vitesse - staand vlnr: ? Spijker, Erwin v/d Looi, Jerry Simons, Abe Knoop, Martin Laamers, Ben Ihora. Zittend vlnr: Theo Bos, Edward Sturing, Edwin Gorter, 2x rechts onderin => 2x A1 spelers (namen onbekend)

Zondag 1 Kampioen 6e klasse
Onder de nieuwe naam SV De Paasberg moest het eerste elftal in het seizoen 1994-1995 starten in de 5e Klasse KNVB. Het eerste seizoen werd onder de bezielende leiding van Tiny van Haare afgesloten met een plaats in de middenmoot.
In het tweede seizoen vertrok trainer Tiny van Haare al na enkele wedstrijden en hij werd vervangen door Herman Smeenk. Deze kreeg de ploeg niet meer op het goede spoor en de degradatie naar de 6e Klasse was een feit. In het derde seizoen werd gelijk het verloren gegane terrein weer herwonnen met het kampioenschap van de 6e Klasse KNVB.

Op de laatste speeldag en ver in blessuretijd werd het kampioenschap pas veilig gesteld middels een overwinning op Valburg. Dit alles gebeurde onder grote publieke belangstelling, met spandoeken en zelfs cheargirls. Hans Span begon het seizoen als trainer, maar halverwege het seizoen werd hij vervangen door Frans Tuk en Wim Lafors. In het vierde seizoen onder leiding van Paul van Koppenhagen degradeerde de ploeg echter weer naar de 6e Klasse. In het vijfde seizoen was een plaats in de middenmoot het hoogst haalbare.

 Op deze foto het team dat in 1997 kampioen werd van de 6e Klasse KNVB. Staand v.l.n.r.: Jacky Hanegraaf, Frans Tuk, Henk Bos, Rudie van Boldrik, Patrick Bos, Eef Hondeveld, Marco de Ruiter, Gunther Klaassen, Anne Haanstra, onbekend, Pascal Fluit, Gaston Smit, Wim Lafors. Zittend v.l.n.r.: Peter Smulders, Marcel Hots, Patrick Cornelissen, Dennis Jansen, Hanny Tan, Ronald van Zanten, Patrick Eulink, Danny Hartjes, Roy Bloemers.

Op deze foto het team dat in 1997 kampioen werd van de 6e Klasse KNVB. Staand v.l.n.r.: Jacky Hanegraaf, Frans Tuk, Henk Bos, Rudie van Boldrik, Patrick Bos, Eef Hondeveld, Marco de Ruiter, Gunther Klaassen, Anne Haanstra, onbekend, Pascal Fluit, Gaston Smit, Wim Lafors. Zittend v.l.n.r.: Peter Smulders, Marcel Hots, Patrick Cornelissen, Dennis Jansen, Hanny Tan, Ronald van Zanten, Patrick Eulink, Danny Hartjes, Roy Bloemers.

De Damesafdeling
De Dames van De Paasberg gingen in het seizoen 1999-2000 weer vol goede moed de competitie in. Reeds vijf seizoenen lang draaien deze dames goed mee in de competitie. In het seizoen 1997-1998 werd zelfs het kampioenschap binnengehaald. Dit dameselftal is niet alleen in staat om een leuk potje voetbal op de grasmat te leggen maar ook de gezelligheid is voor hun van groot belang. De leiding van dit elftal was jaren in handen van Riekie Arends.

Kampioenen!

Kampioenen!

Zaterdag 1 Kampioen 4e klasse
In 1997 waren er plannen om een zaterdagafdeling te beginnen bij De Paasberg. Deze plannen werden door het toenmalige bestuur uitgewerkt. Tijdens een algemene ledenvergadering werd er met grote meerderheid in toegestemd.

In het seizoen 1997-1998 startte De Paasberg met een zaterdagelftal in de 4e Klasse KNVB. Direct dit eerste jaar werd met goed voetbal het kampioenschap binnengehaald zodat promotie naar de 3e Klasse een feit werd. Dit alles gebeurde onder leiding van trainer Paul Witjes. Het tweede jaar werd ondanks veel blessureleed verdienstelijk afgesloten met een plaats in de middenmoot.

Het team dat in 1998 kampioen werd van de 3e Klasse KNVB. Staand v.l.n.r.: Joop Boxma, Daan Kiezenberg, Mischa Smaak, Marco Pique, Marco de Ruyter, Danny Hartjes, Robert van Laar, Dennis van Toor, Tjalling Koster, Paul Witjes. Zittend v.l.n.r.: Daniel Zweers, Eef Hondeveld, Patrick Paal, Marcel Hofs, Ronnie ten Kaate, Dennis Driessen, Patrick de Haan.

Het team dat in 1998 kampioen werd van de 4e Klasse KNVB. Staand v.l.n.r.: Joop Boxma, Daan Kiezenberg, Mischa Smaak, Mario Pique, Marco de Ruyter, Danny Hartjes, Robert van Laar, Dennis van Toor, Tjalling Koster, Paul Witjes. Zittend v.l.n.r.: Daniel Zweers, Eef Hondeveld, Patrick Paal, Marcel Hofs, Ronnie ten Kaate, Dennis Driessen, Patrick de Haan.

Elftalfoto’s Senioren

De Paasberg Zondag 1. Seizoen 1994/1995. Trainer Tiny van Haare.

De Paasberg Zondag 1. Seizoen 1994/1995. Trainer Tiny van Haare.


De Paasberg Zondag 1. Seizoen 1998/1999. Trainer: Paul van Koppenhagen.

De Paasberg Zondag 1. Seizoen 1998/1999. Trainer: Paul van Koppenhagen.


Paasberg 4. Seizoen 1994-1995

Paasberg 4. Seizoen 1994-1995


Paasberg 8. Seizoen 1998-1999

Paasberg 8. Seizoen 1998-1999


Paasberg Dames. Seizoen 1994-1995

Paasberg Dames. Seizoen 1994-1995


Paasberg Dames. Seizoen 1998-1999

Paasberg Dames. Seizoen 1998-1999


Paasberg Zondag en Paasberg Dames beiden Kampioen in 1997

Paasberg Zondag en Paasberg Dames beiden Kampioen in 1997


Paasberg 7 Seizoen 1996-1997

Paasberg 7 Seizoen 1996-1997

Elftalfoto’s Jeugd

Paasberg B-junioren. Seizoen 1998-1999. Trainer Hanny Tan.

Paasberg B-junioren. Seizoen 1998-1999. Trainer Hanny Tan.


Paasberg C-junioren. Seizoen 1998-1999. Trainer Robin de Ruyter.

Paasberg C-junioren. Seizoen 1998-1999. Trainer Robin de Ruyter.

Powered by WordPress